C1.36(T410)
User Login
Sunday, January 20, 2019  
دانشجویانی که از تاریخ ۲۲ دی ماه ۹۷ برای ورود مشکل پیدا کرده اند از شماره دانشجویی و کلمه عبور گزارش ۶۷۲ گلستان بعنوان نام کاربری و کلمه عبور استفاده کنند.
Internet User Login
Internet Username :
Internet Password :
Language :
فراموشی کلمه عبور : با پیامک

VoIP User Login
VoIP Username :
VoIP Password :
Language :

Speed Test